038 - 46 54 000 info@zwangerfitmoederfit.nl

Voorwaarden 

1. Inschrijven
1.1 Inschrijven voor deelname kan via info@fysiozwolle.nlof via 038-4654000. Via e-mail ontvangt u dan het inschrijfformulier.
1.2 Men start altijd met de basiscursus.
1.3 Met het versturen van het ingevulde inschrijfformulier, geeft de afzender zich op voor deelname.
1.4 De inschrijvingen worden door FysioZwolle geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers voor de cursus is bereikt.
1.5 U ontvangt na inschrijving een telefonische bevestiging van uw aanmelding door de desbetreffende fysiotherapeut die de cursus  begeleidt.
1.6 De factuur, locatiegegevens en eventuele verdere informatie ontvangt u voor aanvang. 
1.7 Moederfit; indien u na de bevalling de training wil continueren, kunt u deelnemen aan Moederfit.

2.Afmelden, annulering en administratiekosten
2.1 Bij verhindering dient u zich af te melden bij de secretaresses of de fysiotherapeut die uw groep begeleidt.
2.2 Voor ZwangerFit geldt als je een keer een les niet kan vanwege medische redenen (een al geplande echo, eerder uitgerekend, stoppen op medisch advies) dan mag je de les(sen) inhalen bij MoederFit na de bevalling. Als je bij Moederfit een les niet kan ook door een medische reden, dan mag je deze les inhalen. Overige lessen, zoals vakanties, kunnen niet worden ingehaald. Voor MoederFit kan je de 10 lessen opmaken in 12 weken. ‌Mocht het zo zijn dat de les vanuit onze kant wordt geannuleerd, dan heeft dit natuurlijk geen invloed.
2.3 Na aanmelding is er een bedenktermijn van 7 kalenderdagen. Als men door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk of per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan FysioZwolle.
2.4 Bij annulering voor de lessen is de volgende regeling van toepassing;
• De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.
• Gemiste lessen kunnen niet in mindering worden gebracht op het cursusgeld.
• Gemiste lessen kunnen binnen een week op de andere locatie worden ingehaald.
• Heeft u een les gemist, overleg dit dan met de fysiotherapeut die uw groep begeleidt.

3. Annulering en wijzigingen cursus door FysioZwolle
FysioZwolle is gerechtigd cursusdata te verschuiven, de locatie te wijzigen, een vervangster in te zetten of de cursus geheel te annuleren met terugbetaling van de gemiste lessen.

4. Betalingsvoorwaarden
4.1 De inschrijving is definitief na bevestiging door FysioZwolle
4.2 Het volledige cursusbedrag dient betaald te worden voor aanvang van de eerste les middels automatische incasso.

5. Auteursrecht
Het cursusmateriaal en aanvullende documentatie mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

6. Declareren kosten bij ziektekostenverzekerin
Indien gewenst ontvangt de cursist na inning van de automatische incasso een factuur als bewijs van deelname. Met deze factuur kan de cursist, afhankelijk van de zorgverzekeraar en afgesloten polis, bij de ziektekostenverzekering de kosten declareren.

7. Aansprakelijkheid
FysioZwolle is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel die veroorzaakt is tijdens of verband houdt met deelname aan de cursus van FysioZwolle.

8. Klachten
FysioZwolle streeft ernaar de cursus naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over de gevolgde groepscursus of organisatie. Als u uw klacht per e-mail kenbaar wilt maken, kunt u een e-mail sturen naar ons e-mail adres: info@fysiozwolle.nlmet in de e-mail vermeld:

– Uw naam, adres en telefoonnummer.
– De titel en de datum van de cursus waarover u een klacht heeft.
– Beschrijving van de klacht.

Binnen twee weken na ontvangst van een klacht, ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht zal afhandelen binnen vier weken na ontvangst. In het geval dat de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost, is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij.

9. Persoonsgegevens
FysioZwolle zal persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor ons klanten administratiesysteem en de uitvoering van de factuur, deelnemerslijst, de routebrief en cursusinformatie. FysioZwolle zal zich verder houden aan het privacy reglement conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.